ul. Żeromskiego 6, 27-600 Sandomierz 15 832 04 26, fax: 15 832 27 08

Seminarium

Stowarzyszenie Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu

Stowarzyszenie działa pod nadrzędnym zwierzchnictwem Biskupa Diecezjalnego. Każdorazowy Rektor Seminarium pełni funkcję Moderatora Stowarzyszenia. Jest on reprezentantem Biskupa Diecezjalnego, łącznikiem pomiędzy Seminarium i Stowarzyszeniem, duchowym doradcą Stowarzyszenia oraz czuwa nad zgodnością działalności Stowarzyszenia z prawem kanonicznym.
    Ks. Proboszcz w każdej parafii gdzie działa Stowarzyszenie jest Moderatorem Koła. Jego członkowie wybierają spośród siebie prezesa, sekretarza i skarbnika, których zatwierdza Moderator Koła.
    W skład zarządu Stowarzyszenia wchodzą: prezes, wiceprezesi (prezes poszczególnego regionu - 6 regionów w naszej diecezji - jest jednocześnie wiceprezesem zarządu Stowarzyszenia), sekretarz i skarbnik. Kadencja władz trwa 5 lat. Prezes zarządu reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i koordynuje działalność zarządu. Członków zarządu wybiera walne zebranie.

    Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Wspólną i osobistą modlitwę w intencji Seminarium oraz powołania kapłańskie dla diecezji sandomierskiej,
 2. Upowszechniania informacji o zadaniach i działalności seminarium oraz o ważniejszych wydarzeniach życia seminaryjnego,
 3. Organizowanie i prowadzenie spotkań, dni skupienia, pielgrzymek, dyskusji, odczytów, seminariów, konferencji, studiów programowych, kursów i obozów szkoleniowych, itp.,
 4. Działalność dobroczynną w odniesieniu do alumnów Seminarium i członków Stowarzyszenia,
 5. Działalność oświatową, informacyjną, wydawniczą i gospodarczą,
 6. Wyzwalanie inicjatyw oraz ofiarności społecznej, wspierającej działalność Seminarium,
 7. Organizowanie społecznego ruchu rodziców, podmiotów gospodarczych, samorządów dla rozwoju bazy materialnej Seminarium,
 8. Wsparcie Seminarium materialnie poprzez regularne składki w zadeklarowanej wysokości oraz dobrowolne ofiary,
 9. Zjednywanie nowych członków,
 10. Współpracę z instytucjami i organizacjami polskimi i zagranicznymi, realizującymi podobne cele.

    Członkiem stowarzyszenia może zostać katolik, który ukończył 18 - ty rok życia. Może on również należeć do innych stowarzyszeń. Warunkiem przystąpienia do Stowarzyszenia jest zgłoszenie deklaracji na piśmie i dobrowolne uiszczenie tzw. "wpisowego" w wysokości wyznaczonej przez siebie samego.

    Członkom stowarzyszenia przysługują następujące prawa:

 1. udział w przedsięwzięciach podejmowanych przez Stowarzyszenie,
 2. czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 3. występowanie do władz Stowarzyszenia w sprawach dotyczących Stowarzyszenia,
 4. prawo do uczestnictwa w dobrach duchowych Seminarium, a w szczególności w cotygodniowej Mszy świętej w intencji Przyjaciół i Dobrodziejów Seminarium i w stałej modlitwie z alumnami.

    Do obowiązków członków Stowarzyszenia należy:

 1. urzeczywistnianie celów Stowarzyszenia,
 2. przestrzeganie postanowień statutu i regulaminów Stowarzyszenia oraz stosowanie się do uchwał władz Stowarzyszenia,
 3. modlitwa za Seminarium i o powołania,
 4. pomoc w organizacji zbiórek dla Seminarium,
 5. płacenie składki członkowskiej, wcześniej ustalonej przez siebie samego,
 6. kierowanie się w życiu nauką Kościoła.

© Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu
wykonanie: e-parafia.net