ul. Żeromskiego 6, 27-600 Sandomierz 15 832 04 26, fax: 15 832 27 08

Aktualności

DEKRET

DEKRET

Zasady obowiązujące w związku z nową falą pandemii koronawirusa

 

Kierując się troską o Siostry i Braci narażonych w czasie pandemii na liczne zagrożenia oraz mając na względzie zbawczą misję powierzoną przez Chrystusa Kościołowi, przypominam obowiązujące dotychczas zasady i stanowię dodatkowe, które należy niezwłocznie wdrożyć podczas liturgii i innych działań duszpasterskich.

 Proszę o jednocześnie wszystkich Księży, aby pozostali w bliskim kontakcie z wiernymi – z zachowaniem obowiązujących przepisów sanitarnych – w celu zapewniania im opieki duchowej i wychodzenia naprzeciw innym bieżącym potrzebom. Jesteśmy wspólnotą, w której mamy wspierać się nawzajem, służąc sobie z miłością.

 

1. Liczba uczestników nabożeństw liturgicznych

 Przypominam, że zgodnie z obowiązującymi zarządzeniami sanitarnymi, podczas nabożeństw liturgicznych może przebywać w strefie żółtej – 1 osoba na 4 m² natomiast w strefie czerwonej 1 osoba na 7 m².

 

2. Dyspensa

 Zgodnie z kan. 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, udzielam do odwołania dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej następującym wiernym:

– osobom z objawami infekcji,

– osobom w podeszłym wieku,

– kobietom w stanie błogosławionym,

– osobom, które czują wielką obawę przed zarażeniem.

 W związku z ograniczeniami dotyczącymi liczby uczestników zgromadzeń religijnych w tzw. „czerwonej strefie”, udzielam ponadto ogólnej dyspensy od wspomnianego obowiązku wszystkim osobom przebywającym we wspomnianej strefie podczas jej obowiązywania.

 

3. Środki ochrony osobistej

 Maseczek lub przyłbic zakrywających nos i usta winni używać:

– wierni uczestniczący w liturgii, chyba że mają zwolnienie lekarskie z tego obowiązku zgodnie z przepisami sanitarnymi,

– pracownicy kościelni będący w kontakcie z innymi osobami, np. podczas zbierania składki czy w czasie przygotowania paramentów w zakrystii oraz w świątyni,

– Służba Liturgiczna podczas liturgii i przygotowania do niej, z wyjątkiem diakona, lektora i psalmisty w momencie czytania lub śpiewu,

– koncelebransi, przynajmniej podczas rozdawania Komunii św. i procesji przez świątynię.

 Parafia powinna zaopatrzyć się w dozowniki płynu dezynfekującego, które należy ustawić przy drzwiach wejściowych (lecz nie w kropielnicach). Należy ponadto umieścić przy wszystkich drzwiach wejściowych przypomnienie o obowiązku stosowania maseczek.

W przypadku gdyby ktoś nie posiadał maseczki, duszpasterze powinni zaoferować ją nieodpłatnie.

 

4. Udzielanie Komunii Świętej

 Podczas każdej liturgii należy umożliwić wiernym przyjęcie Komunii Świętej zarówno do ust, jak i na rękę. Nie wolno zmuszać nikogo do przyjmowania Komunii Świętej na rękę, jak również nie wolno pozbawiać wiernych możliwości przyjęcia Komunii Świętej na rękę, nawet jeśli wierni wprost nie domagają się tego. Niedopuszczalne jest głoszenie w tej materii teorii niezgodnych z obowiązującą dyscypliną Kościoła.

 Za każdym razem należy wyraźnie ogłosić porządek przyjmowania Komunii Świętej. Należy utworzyć oddzielne rzędy dla przyjmujących Komunię Świętą do ust i na rękę. Jeśli obecny jest jeden szafarz, komunikuje on najpierw rząd przyjmujących na rękę, a następnie rząd przyjmujących do ust. Jeśli jest większa liczba szafarzy, wówczas każdy z nich komunikuje w oddzielnym rzędzie.

 Kapłan lub inny szafarz rozdający Komunię Świętą winien bezpośrednio przed tą czynnością zdezynfekować ręce, podczas niej mieć nałożoną maseczkę, a po zakończeniu obmyć palce w vasculum i powtórnie zdezynfekować ręce.

 

5. Sakrament pokuty i pojednania

 Należy zadbać o należyte zabezpieczenie konfesjonałów, co jest ważne zwłaszcza w kontekście zbliżającego się okresu spowiedzi przed Uroczystością Wszystkich Świętych oraz przed Bożym Narodzeniem.

 Nie wolno używać tzw. konfesjonałów zamkniętych (szafowych). W konfesjonałach, na kratkach od strony penitenta, należy umieścić folie ochronne i wymieniać je przynajmniej raz w tygodniu. Należy tam również umieścić środek do dezynfekcji z dozownikiem rozpylającym, prosząc penitentów, aby każdy po sobie zdezynfekował folię.

 

6. Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny

 W związku z Uroczystością Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym wskazane jest indywidualne nawiedzanie cmentarzy, rozkładając odwiedziny grobów swoich bliskich na całą oktawę Uroczystości.

 Proszę Duszpasterzy, aby rozważyli możliwość zrezygnowania z jednej uroczystej Mszy św. i procesji w dniach 1 lub 2 listopada, a zamiast tego zaprosili wiernych do udziału w liturgiach sprawowanych w ciągu dnia w świątyniach. Zamiast jednej tradycyjnej liturgii na cmentarzu, można zaproponować nabożeństwa za zmarłych w kolejnych dniach listopada, z zachowaniem obowiązujących ograniczeń i wszelkich środków ostrożności.

 

7. Zachęcam ponadto, aby na zakończenie Mszy Świętych powrócić do praktyki śpiewu Suplikacji w intencji ustania epidemii, za chorych i personel medyczny oraz w intencji zmarłych.

 

Dziękując Duszpasterzom, Osobom Konsekrowanym oraz wszystkim Siostrom i Braciom w Chrystusie za zrozumienie i budowanie wspólnoty Kościoła, otaczam każdego modlitwą i z serca błogosławię.

 

Sandomierz, 17 października 2020 r.

 

+Krzysztof Nitkiewicz

Biskup Sandomierski

 

ks. Roman Janiec

Kanclerz Kurii

 

Niniejsze Zarządzenie należy odczytać w niedzielę 18 października br. podczas każdej Mszy Świętej, umieszczając je jednocześnie w gablocie parafialnej oraz na stronach internetowych parafii.

 


Mistrz bł. Wincenty

Uroczystość odpustowa ku czci patrona diecezji i miasta Sandomierza bł. Wincentego Kadłubka miała miejsce 11 października w sandomierskiej bazylice katedralnej. Mszy świętej przewodniczył biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz. Eucharystię koncelebrowali: biskup senior Edward Frankowski, rektor Wyższego Seminarium Duchownego ks. Rafał Kułaga wraz z przybyłymi kapłanami i członkami katedralnej kapituły sandomierskiej. Homilię wygłosił oficjał Sądu Biskupiego ks. Michał Grochowina.

Przykład życia bł. Wincentego Kadłubka mimo upływu czasu jest nadal aktualny i żywy. Prawdziwy chrześcijanin o szlachetnym sercu za wzorem bł. Mistrza Wincentego nie odpłaca złem za zło, pomnaża i rozwija talenty, dary otrzymane od Boga. Dzięki autentycznej relacji z Bogiem i drugim człowiekiem dąży do świętości i pełnego rozwoju swojego człowieczeństwa . Zabiega o dobro i sprawy ziemskiej Ojczyzny, nie tracąc z pola widzenia tego co najważniejsze – Jezusa Chrystusa i Jego Ewangelii  – zaznaczył kaznodzieja. Na zakończenie Mszy Świętej wszyscy uczestnicy odmówili modlitwę o kanonizację błogosławionego biskupa.

Błogosławiony Wincenty Kadłubku! Przez Twoje pośrednictwo zawierzamy Bogu Najwyższemu cały Kościół Sandomierski oraz miasto Sandomierz.

Jubileuszowa inauguracja

Uroczysta jubileuszowa inauguracja roku akademickiego miała miejsce 8 października. Mszy Świętej w kościele seminaryjnym przewodniczył metropolita lubelski abp Stanisław Budzik. Eucharystię koncelebrowali: abp Wacław Depo - metropolita częstochowski, bp Piotr Turzyński - biskup pomocniczy diecezji radomskiej, bp Krzysztof Nitkiewicz, bp Edward Frankowski, ks. prof. Mirosław Kalinowski - rektor KUL, ks. prof. Przemysław Kantyka - dziekan Wydziału Teologii KUL, ks. Rafał Kułaga - rektor WSD, księża profesorowie oraz przybyli kapłani.

W homilii abp Stanisław Budzik, zaznaczył, że droga alumna do kapłaństwa wiedzie przez 3 etapy: bycie uczniem, upodabnianie się do Jezusa Chrystusa przez studium świętej teologii oraz etap pastoralny. Każdy kapłan po wyjściu z seminarium ma nieść w Lud Boży radość wypływającą z bliskości Jezusa Chrystusa.

Po Mszy Świętej w budynku seminarium odbyła się druga część uroczystości, podczas której alumni pierwszego roku złożyli uroczyste ślubowanie i zostali włączeni w poczet studentów KUL. Uroczystość zakończył wykład inauguracyjny abpa Wacława Depo zatytułowany: „Maryja Niewiasta Eucharystii” oraz śpiew "Jubilate Deo" wykonany przez seminaryjny chór klerycki. Każdy z zaproszonych gości otrzymał także jubileuszowe upominki.

Dziękujemy Bogu za czas, który minął, jednocześnie prosząc o błogosławieństwo na lata, które są przed nami.

Z racji Jubileuszu 31 grudnia 2020 r. w naszym kościele seminaryjnym można raz dziennie uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami, tzn. spowiedź sakramentalna, Komunia św. i modlitwa w intencjach Ojca Świętego i ofiarować za siebie lub jako pomoc dla dusz w czyśćcu.

Jubileuszowe publikacje

Jubileusz 200-lecia Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu uświadamia nam, że mamy za sobą długą i bogatą historię, a każdy rok przynosi nowe wyzwania. Chociaż współczesny świat zmienia się z ogromną prędkością Chrystus – Dobry Pasterz – niezmiennie czuwa nad naszą uczelnią i pozostaje tutaj na pierwszym miejscu.

W tym duchu powstał album zatytułowany „Seminarium” ukazujący nie tylko historię, ale przede wszystkim nasze codzienne życie. Inspiracją do ukazania w taki sposób sandomierskiego seminarium stał się film Philipa Gröninga „Wielka cisza” ilustrujący rok z życia zakonu kartuzów. Mamy nadzieję, że publikacja przeniesie czytelnika w głąb życia naszej wspólnoty, życia zatrzymanego i odkrywanego w zdjęciach i obrazach.

  

  Drugą publikacją jest książka zatytułowana "Osobliwości kuchni klasztornej i seminaryjnej" autorstwa p. Anny Szylar i ks. Piotra Tylca zawierająca przepisy kulinarne benedyktynek sandomierskich oraz przepisy z kuchni seminaryjnej.

Dzień skupienia

W tym roku pierwszy dzień skupienia poprowadził dla nas ks. Rafał Kobiałka - nasz ojciec duchowny. Podczas ćwiczeń duchowych ojciec wskazał na 3 wartości, które powinniśmy szczególnie pielęgnować w nadchodzącym roku formacji - 3 razy P, tzn. Prawda, Pokora i Praca. 
Prawda jest fundamentem naszego rozwoju. Aby czynić postępy na drodze formacji najpierw musimy poznać prawdę o sobie, prawdę o tym kim Bóg chce abyśmy byli oraz jaki jest rzeczywisty świat. Chrystus powiedział o sobie, że jest prawdą i że prawda nas wyzwoli. Nawet najgorsza i najboleśniejsza prawda jest lepsza od najlepszego kłamstwa, ponieważ prawda zbliża nas do Jezusa - Jedynej Prawdy.
Pokora jest nierozdzielnie powiązana z prawdą. W wielkim skrócie można powiedzieć, że pokora to zaakceptowanie prawdy o tym, kim jestem, kim powinienem być oraz tego jaki jest rzeczywisty świat. Pokora to także posłuszeństwo, akceptacja drugiej osoby, wyciągnięta ręka do zgody, przyznanie się do własnej winy oraz cicha praca nad sobą. 
Praca jest wpisana w naturę każdego człowieka. Pan Bóg już w raju nakazał czynić sobie ziemię poddaną. W przypadku kleryka, a później księdza praca nie ogranicza się tylko do aktywności fizycznej. Kapłan jako osoba poświęcona modlitwie i głoszeniu Słowa Bożego musi ciągle uzupełniać swój skarbiec, z którego będzie później rozdawał innym, gdyż jeśli tego nie będzie czynił jego przepowiadanie stanie się z czasem miałkie. Dlatego oprócz modlitwy i pracy duszpasterskiej bardzo ważne jest regularne studium, czyli mówiąc w skrócie prywatna kontynuacja studiów. Oczywiście uzupełnieniem pracy jest wartościowy, rozumny odpoczynek.

Odpust Św. Michała Archanioła

29 września Kościół Powszechny obchodzi Święto świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała. W naszej wspólnocie jest to wyjątkowy dzień, gdyż jest to dzień odpustu ku czci św. Michała Archanioła - patrona seminaryjnej świątyni. Podczas tej uroczystości dziękujemy osobom zaangażowanym w naszą formację, które odchodzą z naszego seminarium i witamy ich następców. Jest to także dzień imienin naszego ojca duchownego - ks. Rafała Kobiałki. 

W tym roku uroczystej odpustowej Eucharystii przewodniczył ks. Dominik Bucki, który zakończył w tym roku posługę dyrektora administracyjnego naszego seminarium. Natomiast homilię wygłosił ks. Witold Płaza - wieloletni wicerektor, który również opusza mury naszego seminarium. W kazaniu przybliżył nam sylwetki trzech Archaniołów. Każdy z archaniołów ma swoją misję, która zawiera się w ich imionach: Gabriel - Bóg jest mocą, Rafael - Bóg uzdrawia i Michael - Któż jak Bóg. Jest to wskazówka mówiąca nam czyjego wstawiennictwa w danym momencie potrzebujemy. Mimo różnorodności zadań każdy z nich ma jedno wspólne dla wszystkich - przede wszystkim ma wskazywać sobą na Boga (El). 

Po zakończonej Mszy Świętej odbyła się Adoracja Eucharystyczna, która zakończyła się odśpiewaniem uroczystych Nieszporów.

 Dziękujemy ks. Dominikowi, ks. Witoldowi i s. Halinie Włodarskiej za posługę w naszej wspólnocie. Witamy jednocześnie ks. Stanisława Tylusa i życzymy mu potrzebnych łask na stanowisku dyrektora administracyjnego. Również życzymy potrzebnych łask naszemu ojcu duchownemu - ks. Rafałowi Kobiałce. 

Pielgrzymka na rozpoczęcie roku akademickiego

Zgodnie z tradycją naszego seminarium w pierwszy dzień po powrocie z domów rodzinnych udaliśmy się na pielgrzymkę, aby podziękować za szczęśliwie przeżyte wakacje oraz aby prosić o potrzebne łaski w nowym roku akademickim.

W tym roku w planie były dwa sanktuaria.. Najpierw pojechaliśmy do "Polskiego La Salette", tzn. do Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu.

Na początku ks. Bohdan Dutko MS – dyrektor domu rekolekcyjnego Centrum Pojednania przedstawił nam krótką historię Objawienia w La Salette, a także przybliżył nam główne założenia orędzia Matki Bożej Płaczącej. Następnie przeszliśmy na tzw. Kalwarię Saletyńską, gdzie mogliśmy przez chwilę się pomodlić.

Najważniejszym punktem naszego pobytu była Msza Święta o Matce Bożej sprawowana w Bazylice Mniejszej NMP z La Salette. Eucharystii przewodniczył ks. bp Krzysztof Nitkiewicz. W homilii ks. biskup wskazywał na przykład Matki Bożej Płaczącej. Choć wydawałoby się, że na świecie panuje pokój, a ludziom wydaje się, że są doskonali to Matka Boża płacze. Wszystko dlatego, że nie oddajemy czci Jej Synowi. Ten obraz powinien w nas wywołać niepokój, wyrwać nas z idylli dnia powszedniego i naszych przyzwyczajeń. Powinniśmy zastanowić się, co możemy zmienić w naszym życiu, aby lepiej czcić Jezusa.

W czasie naszej pielgrzymki odwiedziliśmy również sanktuarium św. Jana z Dukli. W rodzinnej miejscowości świętego mogliśmy zapoznać się z historią życia świątobliwego zakonnika. Następnie spoglądając na jego doczesne szczątki odmówiliśmy koronkę do Bożego Miłosierdzia.

W sanktuarium prowadzonym przez Ojców Bernardynów podczas kanonizacji św. Jana w 1997 roku nocował św. Jan Paweł II. Z tego powodu mogliśmy zobaczyć pamiątki po tej wizycie oraz celę, w której papież wtedy przebywał.

Modlitwa towarzyszyła nam przez całą drogę, m.in. poprzez śpiew Godzinek, Różaniec, czy Nieszpory.

Mamy nadzieję, że pielgrzymka przyniesie wiele dobrych owoców w obecnym roku akademickim. Prosimy także o waszą modlitwę w tej intencji.

Rycerze Kolumba

Ponad dziewięćdziesięciu liderów rad rycerskich, nazywanych Wielkimi Rycerzami, modliło się w intencji powołań w naszym kościele seminaryjnym w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu. Rycerze Kolumba z centralnej i wschodniej Polski uczestniczą w weekendowym spotkaniu formacyjno-szkoleniowym w naszym mieście.

Po południu nasi goście uczestniczyli we Mszy Świętej, której przewodniczył ks. Wiesław Lenartowicz – ogólnopolski kapelan Rycerzy Kolumba. Dzień zakończył wspólny Apel Jasnogórski po wieczornej adoracji Najświętszego Sakramentu.

Nowi klerycy

18 sierpnia odbyły się rozmowy kwalifikacyjne i egzamin dla kandydatów do naszego seminarium. Na auli wykładowej kandydatów przywitali przełożeni wraz z ks. rektorem Rafałem Kułagą. Kandydaci spotkali się z ks. prefektem Piotrem Przysuchą oraz ojcem duchownym Rafałem Kobiałką oraz napisali pracę na temat podstawowych prawdy wiary i zasad moralności chrześcijańskiej. Po pomyślnym przebiegu kwalifikacji nowi alumni mogli nieco odpocząć i wypić zasłużoną kawę wraz z księżmi przełożonymi.

 

 

  

 


Przyjęci do WSD w Sandomierzu:

1. Kamil JESIONEK z par. Chrystusa Króla w Tarnobrzegu.

2. Krzysztof KWIECIŃSKI z par. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Połańcu.

3. Jakub MAZUREK z par. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Mominie.

4. Gabriel ROSÓŁ z par. św. Józefa w Nisku.

 

Prosimy o modlitwę w ich intencji.

Nowi alumni rozpoczną kurs propedeutyczny 1 września, który pozwoli im poznać i wejść w życie naszego seminarium.

 

 Prosimy także o modlitwę w intencji nowych, świętych powołań do służby Bogu w Kościele.

 Boże miłosierny, daj Kościołowi swemu wielu gorliwych i świętych kapłanów! Wybierz i powołaj ich sam spośród ludu swego, aby żaden niepowołany między nimi się nie znalazł, a żaden powołany przez Ciebie nie został pominięty! Kształtuj ich sam łaską Ducha Świętego, jak niegdyś przysposobiłeś przez Niego Apostołów. Niech prawdę Twoją i Twoje nakazy głoszą słowem, przykładem i życiem! Niech pracują w Twojej winnicy bez znużenia, oczekując w pokorze wysiłków swej pracy tylko od Ciebie i nie szukają niczego prócz twojej chwały! Wzbudź na nowo w Kościele swego Ducha, którego wylałeś na Apostołów.

Zakończenie roku akademickiego

Zakończyliśmy kolejny rok naszej formacji. Uroczystej dziękczynnej Eucharystii przewodniczył ks. bp Krzysztof Nitkiewicz. Wraz z ks. biskupem Eucharystię celebrowali: rektor seminarium ks. dr Rafał Kułaga, profesorowie, wychowawcy oraz ojcowie duchowni.

W homilii bp Nitkiewicz zwracał uwagę, że wiedzę zdobytą w seminarium trzeba poszerzać i uzupełniać przez spotkania z Bogiem i ludźmi.

Po Eucharystii na placu seminaryjnym ks. biskup wraz ze zgromadzoną wspólnotą seminaryjną zasadzili cedr libański. Biskup Ordynariusz ofiarował również do seminarium dwie sosny wejmutki wyhodowane z drzewa rosnącego w ogrodzie domu biskupiego.

1 2 3 4
...
46 »
© Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu
wykonanie: e-parafia.net